สวิทช์แสง Archive

ASSH003 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง RPR220 Photoelectric switch Reflection-type optical coupler Sensor

ASSH004 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง HC-SR04 ultrasonic sensor distance measuring module